Privacybeleid

Winkelcentrum Reigersbos gevestigd aan Reigersbos 57, 1106 AS Amsterdam,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.winkelcentrumreigersbos.nl, Reigersbos 57, 1106 AS Amsterdam

Winkelcentrum Reigersbos heeft een persoon aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. Hij/zij is te bereiken middels een privebericht te sturen op onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/WinkelcentrumReigersbos/)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Winkelcentrum Reigersbos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, en foto’s.

Website
Indien u gebruik maakt van de website, dan gebruiken wij gegevens om deze beter te laten functioneren (Wij gebruiken “Functionele” en noodzakelijke “Analytische cookies”). Echter, wij anonimiseren uw IP-adres automatisch, zodat deze niet direct terug te leiden is naar u persoonlijk.

Nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te zenden. Het is hierbij niet verplicht om daarbij uw naam op te geven, hoewel de optie wel wordt geboden om de adressering te personaliseren. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven middels een link onderaan deze digitale brief.

Winacties & events
Indien u zich opgeeft voor deelname aan een winactie of event, dan zetten wij uw naam en e-mailadres op een deelnemerslijst. Houdt u er rekening mee dat wij met u moeten communiceren indien u de winnaar blijkt te zijn van een promotionele actie.

Promotiemateriaal
Indien wij een foto van u maken, dan zullen wij u verzoeken een portretrecht formulier te ondertekenen. Hierbij geeft u toestemming aan ons om de gemaakte foto’s te mogen gebruiken, bijvoorbeeld op onze social-media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Winkelcentrum Reigersbos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het verbeteren van het functioneren van de website, waardoor deze sneller laadt en gebruiksvriendelijkeris. Daarnaast verwerken wij uw gegevens op uw verzoek: omdat u zelf aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen of omdat u graag deel wilt nemen aan een winactie of een event. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat wij op basis van wettelijke verplichtingen administratie moeten bijhouden van bepaalde gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Winkelcentrum Reigersbos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Winkelcentrum Reigersbos) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Winkelcentrum Reigersbos bewaart functionele en analytische cookies van de website maximaal 26 maanden. Uw gegevensblijven in onze –emaillijst staan totdat u zich daarvoor afmeldt of wij deze dienst beëindigen. Aanmeldingen voor deelname aan events en winacties worden na afloop van de promotie direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Winkelcentrum Reigersbos deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een dienstverlener voor digitale nieuwsbrieven en administratieve cloudoplossingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Winkelcentrum Reigersbos kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de jaren hebben bewezen. Winkelcentrum Reigersbos verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Winkelcentrum Reigersbos gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winkelcentrum Reigersbos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturenmiddels een privebericht op onze Facebook pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Winkelcentrum Reigersbos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Winkelcentrum Reigersbos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels een privebericht op onze Facebook pagina.

Updates van het Privacybeleid
Winkelcentrum Reigersbos kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Deze wijzigingen gaan in op het moment van publicatie (tenzij anders vermeld).

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 7 februari 2022

Met de fiets